СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (шаблон)

СИСТЕМА   УПРАВЛІННЯ   ЯКІСТЮ

 

 
 


“Технічне обслуговування”

 

 
 

ДП 7.5.1 – 04

Дата введення в дію

“_____”___________ 200__ р.

м. Киев

200__ р.

Документована процедура розповсюджується на технічну службу  ТОВ “Світ ласощів”

“Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

Редакція № 0

стор. 2 з 16

Зміст

С.

1. Мета .........................................................................................................................................

3

2. Сфера застосування ..............................................................................................................

3

3. Нормативні посилання ...........................................................................................................

3

4. Терміни, визначення, позначення та скорочення ................................................................

3

5. Опис виконання ......................................................................................................................

4

Додаток А Звіт по витратам ТМЦ, ПММ...............................................................................

11

Додаток Б Замовлення    ...........................................................................................................

12

Додаток В АКТ простою ..........................................................................................................

13

Додаток Г АКТ ..........................................................................................................................

14

Додаток Д Наряд - завдання   ..................................................................................................

15

Додаток Е АКТ (на послуги)    .................................................................................................

16

“Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

Редакція № 0

стор. 3 з 16

1 Мета

Дана документована процедура визначає порядок проведення робот технічною службою  для забезпечення безперебійного процесу виробництва продукції.  Тип та масштаб контролю за відповідністю закупленої продукції та наданих послуг -  встановленим технічним вимогам, а також за веденням  звітної документації по технічному обслуговуванню.

2 Сфера застосування

Дана документована процедура встановлює єдиний порядок проведення: 

-    обслуговування, ремонту (плановий, поточний, капітальний);

-    роботи по введенню обладнання після монтажу і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію;

-    звітів по отриманню, використанню та списанню ТМЦ, обладнання, основних засобів.

Вимоги даної документованої процедури є обов’язковими для підрозділів технічної служби ТОВ “Світ ласощів”.

3 Нормативні посилання

У даній документованій процедурі використані посилання на наступні нормативні документи:

ДСТУ ISO 9001-2000. Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 900:2000. Системи управління якістю. Основні положення та словник.

ДСТУ ISO (HASSP).

Закон України “Про охорону праці”,  Держнаглядохоронпраці від 2005 р

Кодекс Законів про працю України,

Постанова Кабінету Міністрів України   “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”, № 1218   від 3.08.98 р

Наказ по ТОВ “Світ ласощі” “Про призначення відповідальних осіб за додержанням вимог екологічної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів”,  №112 от 20.05.05 р

4 Терміни, визначення та скорочення

В даній документованій процедурі використовують наступні терміни та визначення:

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ – система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

УПРАВЛІННЯ – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.

ОРГАНІЗАЦІЯ – сукупність людей та засобів виробництва з розподілом відповідальності, повноважень та взаємовідносин.

ДОКУМЕНТ - інформація та її носій.

Наприклад: документована процедура, методика, технічні умови, протокол, звіт, креслення.

Носієм може бути папір, магнітний, електронний чи оптичний комп’ютерний диск, фотографія, еталонний зразок або їх комбінація.

ДОКУМЕНТАЦІЯ – комплект документів.

ІНФОРМАЦІЯ – значущі дані.

НАСТАНОВА З ЯКОСТІ –  документ, який регламентує систему управління якістю організації.

ПРОЦЕС – сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних видів діяльності, яка перетворює входи на виходи.

ПІДПРОЦЕС – складова частина процесу.

“Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

Редакція № 0

стор. 4 з 16

ХАЗЯЇН ПРОЦЕСУ – спеціаліст, наділений відповідальністю та повноваженнями, необхідними та достатніми для виконання процесу.

РЕСУРСИ ПРОЦЕСУ – персонал, будівлі, робочий простір, засоби праці, служби забезпечення (транспорт, зв’язок та ін.), виробниче середовище, необхідні для виконання процесу.

ПРОЦЕДУРА (методика) – установлений спосіб діяльності або здійснення процесу.

ЕФЕКТИВНІСТЬ – співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами.

ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ РЕМОНТ - відновлення працездатності механічного устаткування (точності, потужності і продуктивності) шляхом раціонального технічного обслуговування і ремонту зношених деталей і вузлів, проведених по заздалегідь складеному і затвердженому плану.

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ - відновлення працездатності устаткування:

-    роботи з часткової заміни   деталей і вузлів що швидко зношуються;

-    вивірку окремих вузлів, очищення, промивок і ревізію механізмів;

-    зміну олії в ємнісних системах змащення;

-    перевірку кріплень і заміну що вийшли з ладу кріпильних і інших дрібних деталей.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ – відновлення і поліпшення якісних характеристик устаткування: точності, продуктивності, потужності – включає:

-    повне розбирання, очищення і промивання устаткування чи заміну ремонт базових деталей (станин, рам і т.д.);

-    повну заміну всіх зношених деталей і вузлів;

-    ремонт фундаментів;

-    зборку, регулювання і вивірку агрегату.

ПРОСТІЙ – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами

(Кодекс законів про працю України).

У даній документованій процедурі використовуються наступні скорочення:

СУЯ – система управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту    ISO 9001-2000.

ДП – документована процедура.

М – методика.

НЯ - настанова з якості. 

ППР – планово-попереджувальний ремонт.

ПР – поточний ремонт.

КР – капітальний ремонт.

НД- нормативна  документація.

ЗГД – заступник  генерального директора.

ОП – охорона праці.

ПБ – пожежна безпека.

РМЦ – ремонтно-механічний цех.

ОНС – охорона навколишнього середовища.

ТУ – технічні умови.

ПММ – паливно-мастильні матеріали

ТМЦ – товарно-матеріальні цінності

ОЗ – основні засоби

ПВГ – .

5 Опис виконання

5.1 Хазяїн процесу

Хазяїном процесу “Технічне обслуговування” є технічний директор.

5.2 Модель процесу

Модель процесу “ Технічне обслуговування” зображена на рис. 1

“Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

Редакція № 0

стор. 6 з 16

5.2.1 Вихідні потоки

Вихідними потоками процесу “Технічне обслуговування” є наступні процеси:

-    Процес “Коригувальні та запобіжні дії” (невідповідності в роботі тех.обладнання, надання інформації по покращенню, відповідальний – ЗГД з питань якості);

-    Процес „Аналіз з боку керівництва” (звіти, інформація про виконання графіку ППР, ПР, відповідальний – технічний директор);

-    Процес „Закупівля” (заявки на закупівлю обладнання, запасних частин, комплектуючих послуг та ін., відповідальний - технічний директор);

-    Процес “Виробництво продукції” (відремонтоване/модернізоване обладнання, акт виконаних робіт, відповідальний – технічний директор);

-    Процес “Управління технічними відходами” (технічні відходи, ОНС, відповідальний – ЗГД з охорони праці;

-    Процес “Безпека персоналу” (ОП, безпечні умови праці, відповідальний – технічний директор при умові узгодження питань  із ЗГД з охорони праці).

5.2.2 Вхідні потоки.

Вхідними потоками є наступні процеси:

-    Зовнішні зацікавлені сторони (акти, приписи Держ.нагляду (ОП, ПБ, СЄС));

-    Процес "Внутрішній аудит" (протоколи аудиту, відповідальний – ЗГД з питань якості);

-    Процес “Порядок розробки та затвердження нових видів продукції” (вимоги до обладнання, основних засобів, ОП, ОНС, відповідальний – провідний технолог);

- Процес “Закупівля” (обладнання, ТМЦ, послуги, відповідальний – начальник відділу матеріально-технічного постачання);

-    Процес “Коригувальні та запобіжні дії” (коригувальні дії та інформація по покращенню процесу, відповідальний – ЗГД з питань якості);

-    Процес “Виробництво продукції” (погодження  строків ремонтів згідно планів виробництва, відповідальний – технічний директор);

-    Процес „Аналіз з боку керівництва” (рішення про модернізацію виробництва, відповідальний – технічний директор);

-    Процес "Збереження ТМЦ, обладнання, ОЗ" (наявність на складі ТМЦ, обладнання, ОЗ, відповідальний – нач.матеріального складу №1)

5.2.3 Ресурсами процесу “Технічне обслуговування” є:

- бюджет;

- персонал;

- інфраструктура;

- оргтехніка.

5.2.4 Для ведення процесу “Технічне обслуговування” використовується інформація з Закону України  “Про охорону праці”, Постанови Кабінету Міністрів України   “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”, ДСТУ ІSO 9001-2000, ДСТУ ІSO (НАSSP),  Наказу по   ТОВ “Світ ласощі” “Про призначення відповідальних осіб за додержанням вимог екологічної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів”, інструкцій по охороні праці по ТОВ “Світ ласощі”, інструкції про порядок введення обладнання в експлуатацію на підприємстві, паспортів на обладнання, інструкції по технічному обслуговуванню.

5.3.Опис виконання процесу.

5.3.1 Згідно складеному та затвердженому плану реконструкції, графіків ППР, ПР,  з метою поліпшення  якісних характеристик устаткування,  на підприємстві  проводяться:

-    закупівля  необхідного обладнання/ТМЦ, ПММ; 

-    “Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 7 з 16

-    роботи по введенню обладнання після монтажу і пусконалагоджувальних робіт;

-    обслуговування, ремонт (плановий, поточний, капітальний) .

5.3.2 Схема процесу “Технічне обслуговування” зображена на рисунку 2.

5.3.2 Ремонт обладнання, комунікацій виконують працівники електроцеху, лабораторії КВП та А, будівельній дільниці, дільниці ПВГ, вентиляційній дільниці, компресорного цеху - на виконавців робіт оформляється наряд-завдання (додаток А), з указівкою назви підрозділу де будуть проводитись роботи та часу затраченого на виконання робіт.

5.3.3 Виробництво необхідних запчастин для виробничих підрозділів виконують ТМЦ згідно поданого замовлення (додаток Б), складеного в двох примірниках (1-виконавцю,  2- замовнику). Перелік витрат матеріалів вказується у другій частині замовлення. Оформлене таким чином замовлення, після затвердження технічним директором - передається в бухгалтерію.

5.3.4 По виконанню робіт по ремонту/обслуговуванню обладнання механіками цеху – нач.цеху/механік складає АКТ на списання ТМЦ, ПММ який затверджує технічний директор (додаток В)

5.3.5 Зупинки робіт на виробництві які виникли за обставин непередбачених у графіках виконання планово-попереджувальних робіт чи поточного/капітального ремонту, документально оформлюються актами простою (додаток Г).

5.3.6 .Якщо в процесі установки чи використання придбаних комплектуючих, матеріалів та інструментів  була встановлена їх непридатність до використання  - рішення по невідповідній продукції приймається технічним директором згідно  ДП “Закупівля”, ДП “Аналіз контрактів” .

Списання  інструментів та запасних частин проводиться комісією, затвердженою генеральним директором наказом по підприємству, згідно затверджених норм та строків для різних видів ТМЦ(малоцінна). Акти на списання складаються по затвердженій формі (додаток Д) по мірі використання матеріалів, але не рідше одного разу у неділю і здаються в матеріальний склад, як металобрухт.

По актам списання матеріалів, обладнання, малоцінних матеріалів згідно статистики яка ведеться технічним відділом,  технічний директор формує загальну заявку на придбання ТМЦ, обладнання,   господарчих товарів  необхідних  на наступний місяць.

5.3.7 Документоване оформлення видачі, отримання та списання ТМЦ, обладнання, основних засобів зображене на рисунку 3.

 

5.3.8 При отриманні послуг від сторонніх організацій, контроль за виконанням робіт проводиться згідно ДП “Закупівля”, ДП “Аналіз контрактів”. Після отримання послуг    підписується акт приймання робіт (додаток Е)

5.4 Відповідальність.

5.4.1 Працівники, що виконують роботи по ремонту/обслуговуванню обладнання або  будівельні роботи, несуть відповідальність за належне її виконання. У випадку, коли виконавець робіт не в змозі виконати роботу у повному обсязі, за необхідністю потрібно повідомити:

-          керівників підрозділів РМЦ, КВПтаА, електроцеху, вентиляційної служби, механічної служби цехів, ремонтно-будівельної дільниці, ПВГ, холодильно-повітряної дільниці;

-          головного механіка;

-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 8 з 16

Рисунок 2. Схема процесу “Технічне обслуговування”.

567

-    “Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 9 з 16

Рисунок 3. Схема документованого оформлення видачі, отримання та списання ТМЦ, обладнання, основних засобів.

-    “Технічне обслуговування”

ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 10 з 16

-          головного енергетика;

-          технічного директора.

За  вчасне і якісне виконання заявок на ремонт, технічне обслуговування обладнання або на виконання будівельних робіт, а також за відповідність технічних параметрів придбаних комплектуючих, матеріалів, інструментів,  несе відповідальність -  технічний  директор.

5.4.2 Відповідальність за дотримання вимог цієї ДП при розробці, побудові, викладенні, оформленні, узгодженні, реєстрації, виданні, перевірці, перегляді, внесенні змін до документації СУЯ несе ЗГД з питань якості.

Відповідальність за дотримання вимог цієї ДП при проведенні процесу технічного обслуговування на ТОВ “Світ ласощів” несе технічний директор.

5.5 Вимірювання та моніторинг.

5.5.1 Критерії оцінювання процесу та спосіб вимірювання.

З метою ефективного управління системою якості на підприємстві ведеться постійне оцінювання процесу технічного обслуговування. Критеріями  оцінювання є:

- відношення витрачених коштів до запланованих  (К), %;

К=

Фактичні кошти, витрачені на технічне обслуговування

• 100

Заплановані кошти

Кількість повторних ремонтів обладнання

- відношення кількості ремонтів виконаних у строк до кількості планових ремонтів (К), %;

К =

Кількість ремонтів виконаних у строк

• 100

Кількість планових ремонтів

5.5.2 Періодичність вимірювання критерію.

Оцінювання процесу виконується один раз на квартал та за підсумками року.

За результатами піврічного аналізу проводять коригувальні дії, направлені на вдосконалення процесу “Технічного обслуговування”.

5.5.3 Форма запису результатів вимірювань.

Динаміка зміни оцінок процесу за рік подається у графічному або табличному виді.

Технічний директор                            _________________    __________________________________

                  Особистий підпис                                                      Розшифровка підпису

Погоджено:

Заст. генерального директора

з питань якості   ­­                                  _________________    __________________________________

                  Особистий підпис                                                      Розшифровка підпису

Начальник    відділу

матеріально-технічного постачання   _________________    __________________________________

                  Особистий підпис                                                      Розшифровка підпису

-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 15 з 16

Додаток А

 

 

 

НАРЯД – ЗАВДАННЯ  №____

Від  “______”__________________ 200____ р.

Служба ____________________________________________________________________________

Відповідальна особа _________________________________________________________________

Виконавці___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Відділення (цех, відділ, ділянка), де здійснюється робота ____________________________________

Найменування робіт

Термін виконання

Робота виконувалась

Відмітка про якість виконання роботи

з

по

Начальник підрозділу                                                         Начальник підрозділу, 

технічної служби     ___________________                     в якому виконуються роботи  ______________

-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 12 з 16

Додаток Б   

                                                                                                                                             Після оформлення подається в бухгалтерію

                                                                                                                    Затверджую:

        Технічний директор

                                             ___________________________

“_____”______________200__ р.

Замовник ____________________________________

Виконавець __________________________________

                                           (РМЦ, електроцех, буд. дільниця та ін.)

Замовлення № ____

від “____” _____________ 200__р.

Найменування замовлення  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

для  ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(лінія, назва обладнання і т.п.)

Додаток: креслення, ескізи, схеми і т.п.

Підпис замовника  ____________________

АКТ списання матеріалів, витрачених на виконання робіт згідно замовлення

№ п/п

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Обґрунтування

(відповідно до норм)

Примітка

1

2

3

4

5

6

Погоджено:

Головний механік    ______________

Головний енергетик ______________

“_____” ________________ 200___ р.

Виконавець:

(начальник: РМЦ,

електроцеху, буд. дільниці)

__________________________

Готова продукція/робота прийнята:

Замовник __________________

“_____” ____________200___ р.

             

-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 13 з 16

Додаток Г

Затверджую:

_____________________

“___”____________ 200 р.

Акт простою №__

від “_____” ____________________ 200__ р.

Підрозділ _____________________________________________________________________________

Найменування дільниці _________________________________________________________________

Кількість працюючих ___________________________________________________________________

Відповідальна особа ____________________________________________________________________

Зупинка виникла з _____ год. ______ хв.  “______” ________________ 200__ р.

Опис простою:__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини, що призвели до простою: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На які роботи переведені працюючі ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заходи по усуненню причин простою: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Роботи відновились з _____ год. ______ хв.  “______” ________________ 200__ р.

Всього час простою склав ________________________________________________________________

Відповідальні особи:

Нач. підрозділу,                                                                                                                                            Нач. підрозділу,

відповідальний за                                                                                                                          в якому виникла

усунення причин простою                                                                                                           зупинка робіт

________________________                                                                                                           ___________________________

________________________                                                                                                           ___________________________

“_____”___________ 200___ р.                                                                                                        “_____”___________ 200___ р.

Акт склав:

__________________________________________

(посада )

__________________________________________

(ПІБ )

__________________________________________

(підпис)

Ознайомлені:

Заст.генерального .                              

директора з виробництва_____________________

                                                   _________________________

                                                   _________________________

                                                   _________________________

 


-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 14 з 16

Додаток Д

Затверджую:

Генеральний директор

                                                                                                       ________________________

                                                                                                      “_____” ___________ 200__ р.

А К Т

Комісія в складі _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

склала цей акт у тому, що в результаті зношення/поломки ТМЦ (обладнання, комплектуючі, запасні частини, інструменти) непридатні до експлуатації:  _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За висновком комісії, вищезазначені ТМЦ непридатні до подальшого використання та повинні бути списані з підзвітної особи ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ і здані на склад як металобрухт в кількості ______________ кг.

 

 

Комісія:

_________________________

(ПІБ)

_________________________

(ПІБ)

_________________________

(ПІБ)

-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 16 з 16

Додаток Е

                       Виконавець

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Замовник

|Реквизити

АКТ № _______

Про ________________________________

до договору від “____” _________ 200__ р.

“_____” _________ 200__ р.

Ми, що нижче підписались, Замовник, ТОВ “Світ ласощів”, в особі Генерального директора ТОВ “ккар” __________________________________________________

та Виконавець в особі __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

склали цей акт про те, що “____” ____________ 200__ р. Виконавцем були проведені такі

види робіт: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вартість послуг складає ________________________________________________________

Сторони претензій одна до одної не мають.

Роботу виконав:                                                                                      Роботу прийняв:

___________________                                                                            ___________________

                 МП                                                                                                          МП

 

 

 


-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 5 з 16


-    “Технічне обслуговування”

-    ДП 7.5.1 – 04

-    Редакція № 0

-    стор. 11 з 16

Додаток В

 

ТОВ "ккрт"

Затверджую:

Цех печива

Технічний директор

АКТ списання  ТМЦ, ПММ.

____________________

          за __________________200___р.

"_____"____________200__р

№ п/п

Найменування

Од.вим

Надійшло

за місяць

Витрачено за місяць

Місце установки/ремонту

матеріалів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Всього

Нач. цеху _____________

Звіт склав: ______________________________

Дата            “______” ________________200__р.


 

Последнее изменение Пятница, 06 ноября 2015 13:22
Владимир Заниздра

Основатель сайта Baker-Group.net. Более 25-ти лет опыта в кондитерском производстве. Более 20-ти лет опыта управления. Опыт в организации и проектирования производства с нуля. Сайт: baker-group.net/contacts.html Эл. почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оставить комментарий

Поиск по сайту

Рекомендуемые материалы