Рубрики
Публикации

Стосовно харчових добавок, відмінних від барвників і підсолоджувачів

ДИРЕКТИВА 95/2/ЄС

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від 20 лютого 1995 року

стосовно харчових добавок, відмінних від барвників і підсолоджувачів

(ВО L 61, 18.03.1995, С. 1)

Зі змінами, внесеними:

 

Офіційний Вісник

 

Сторінка

Дата

M1

Директива 96/85/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 грудня 1996 року

L 86

4

28.3.1997

M2

Директива 98/72/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 жовтня 1998 року

L 295

18

4.11.1998

M3

Директива 2001/5/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 12 лютого 2001 року

L 55

59

24.2.2001

M4

Директива 2003/52/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 18 червня 2003 року

L 178

23

17.7.2003

M5

Регламент (ЄС) 1882/2003 Європейського парламенту і Ради від 29 вересня 2003 року

L 284

1

31.10.2003

 


ДИРЕКТИВА 95/2/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від 20 лютого 1995 року

стосовно харчових добавок, відмінних від барвників і підсолоджувачів

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, і зокрема його статтю 100 A,

Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(2),

Приймаючи рішення згідно до процедури, наведеної в статті 189 B Договору(3),

Беручи до уваги Директиву Ради 89/107/ЄЕС від 21 грудня 1988 року, стосовно зближення законодавств держав-членів щодо добавок, які можуть використовуватись в продовольчих товарах, призначених для людського харчування(4), і зокрема її статтю 3 розділ 2,

Оскільки різниці, що існують між державними законодавствами щодо консервантів, антиоксидантів та інших добавок, а також умов їх застосування, перешкоджають вільному обігу харчових продуктів; оскільки вони можуть створити нерівні конкурентні умови;

Оскільки в кожному нормативному законодавстві стосовно цих харчових добавок і їх умов використання треба враховувати в першу чергу необхідність захисту споживача;

Оскільки загально прийнято, що необроблені харчові продукти і певні інші харчові продукти мають бути позбавлені харчових добавок;

Оскільки, згідно з самими нещодавніми науковими і токсикологічними даними щодо цих речовин, певна кількість з них мають вживатись лише в певних харчових продуктах і в чітко визначених умовах використання;

Оскільки необхідно встановити суворі правила щодо використання добавок в продуктах для немовлят, стравах швидкого приготування і їжі для малюків, як то згадані в Директиві Ради 89/398/ЄЕС від 3 травня 1989 року, стосовно зближення законодавств держав-членів щодо харчових продуктів, призначених для особливого харчування (5), і зокрема її стаття 4 розділ 1 пункт e);

Оскільки ця Директива не має метою внесення змін до правил стосовно підсолоджувачів і барвників;

Оскільки, очікуючи на вживання специфічних заходів в силу Директиви Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року стосовно ринкового продажу фітофармацевтичних продуктів(6) і Директиви Ради 90/642/ЄЕС від 27 листопада 1990 року стосовно фіксування максимального вмісту радикалів пестицидів на чи в певних продуктах рослинного походження, враховуючи фрукти і овочі(7), певні речовини, що належать до цієї категорії, тимчасово підпадають під цю Директиву;

Оскільки Комісія внесе поправок до положень Співтовариства в залежності від цієї Директиви;

Оскільки була проведена консультація з науковим комітетом людського харчування щодо речовин, на які ще не поширюється жодне положення Співтовариства;

________________________

(1) ВО C 206, 13.08.1992, С. 12, і ВО C 189, 13.07.1993, С. 11.

(2) ВО C 108, 19.04.1993, С. 26.

(3) Висновок Європейського Парламенту, 26 травня 1993 року (ВО C 176, 28.06.1993, С. 117), підтверджений 02.12.1993 року (ВО C 342, 20.12.1993), загальна позиція Ради від 10 березня 1994 року (ВО C 172, 24.06.1994, С. 4) і рішення Європейського Парламенту від 16.11.1994 (ВО C 341, 05.12.1994).

(4) ВО L 40, 11.02.1989, С. 27.

(5) ВО L 186, 30.06.1989, С. 27.

(6) ВО L 230, 19.08.1991, С. 1. Директива з поправками, на останнє внесеними Регламентом Комісії (CEE) 3600/92 (ВО L 366, 15.12.1992, С. 10).

(7) ВО L 350, 14.12.1990, С. 71.

B

Оскільки необхідно включити до цієї Директиви специфічні положення стосовно добавок, згаданих в інших положеннях Співтовариства;

Оскільки бажано, коли йдеться про вирішення чи належить даний харчовий продукт до певної категорії харчових продуктів, дотримуватись процедури консультації постійного комітету харчових продуктів;

Оскільки зміна існуючих критеріїв чистоти стосовно харчових добавок, відмінних від барвників і підсолоджувачів, а також нові технічні характеристики стосовно тих, для яких не існує критеріїв чистоти, мають бути ухвалені згідно до процедури, передбаченої в статті 11 Директиви 89/107/ЄЕС;

Оскільки науковий комітет людського харчування ще не висловив своїх висновків щодо речовин для обробки борошна, і оскільки ці речовини будуть темою іншої директиви;

Оскільки ця Директива заміщує і скасовує Директиви 64/54/ЄЕС(1), 70/357/ЄЕС(2), 74/329/ЄЕС(3) і 83/463/ЄЕС(4),

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

M2

1. Ця Директива є специфічною Директивою, що складає частину глобальної директиви в значенні статті 3 Директиви 89/107/ЄЕС і застосовується до добавок, відмінних від барвників і підсолоджувачів. Вона не застосовується до ензимів, за винятком тих, що згадані в додатках.

B

  1. В харчових продуктах можуть використовуватись лише добавки, які відповідають специфікаціям, ухваленим Науковим комітетом людського харчування.
  2. В рамках цієї Директиви:
  3. «консерванти» є речовини, які подовжують термін зберігання харчових продуктів, захищаючи їх від псування, спричиненого мікроорганізмами;
  4. «антиоксиданти» є речовини, які подовжують термін зберігання харчових продуктів, захищаючи їх від псування, спричиненого окислюванням, як то прогірклість жирних речовин і зміни кольору;
  5. «носії», включаючи розчинники-носії, є речовини, що використовуються для розчинення, розбавлення, розсіювання чи фізичної зміни будь-яким іншим чином певної харчової добавки, не змінюючи його технологічної функції (і не відігріваючи технологічної ролі самі), щоб спростити його використання і застосування;
  6. «підкислювачі» є речовини, які підвищують кислотність харчового продукту і/чи надають йому кислий смак;
  7. «коректори кислотності» є речовини, які змінюють чи обмежують кислотність чи лужність харчового продукту;
  8. «антиагломеранти» є речовини, які обмежують злипання часток в харчовому продукті;
  9. «антизпінювачі» є речовини, які перешкоджають чи обмежують піноутворення;

h) «наповнювачі» є речовини, які збільшують обсяг харчового продукту, не збільшуючи при цьому набагато його енергетичну цінність;

i) «емульгатори» є речовини, які, додані до харчового продукту, дозволяють досягти чи підтримати однорідну суміш двох чи більше станів, що не змішуються, як то олія та вода;

j) «емульгаційні солі» є речовини, які розсіюють протеїни, що містяться в сирі, призводячи таким чином до однорідного розподілу жирних речовин і інших складових;

 

k) «закріплювачі» є речовини, які дозволяють зробити чи зберегти тканину фруктів та овочів твердою чи хрусткою, або які, діючи спільно з гелеутворювачами, створюють чи укріплюють гель;

l) «посилювачі смаку» є речовини, які посилюють смак і/чи запах харчового продукту;

m) «піноутворювачі» є речовини, які дозволяють досягти однорідного розподілу газованого стану в рідкому чи твердому харчовому продукті;

n) «гелеутворювачі» є речовини, які, додані до харчового продукту, надають йому консистенції створенням гелю;

o) «глазурувачі», (включаючи змащувачі), є речовини, які, нанесені на поверхню харчового продукту, надають йому блискучість чи становлять захисний шар;

p) «зволожувачі» є речовини, які перешкоджають висиханню харчових продуктів, компенсуючи вплив слабкої атмосферної вологості, або які сприяють розчиненню порошку в водному середовищі;

q) «змінений крохмаль» є речовини, отримані шляхом однієї чи більше хімічних обробок харчового крохмалю, які можна обробити фізично чи ензиматично, і які можуть бути розріджені обробкою кислотою чи лугом, або відбілені;

r) «пакувальні гази» є гази, відмінні від повітря, поміщені до ємності до, підчас чи після поміщення харчового продукту в цю ємність;

s) «проштовхувачі» є гази, відмінні від повітря, які виштовхують харчовий продукт з ємності;

t) «порошки для підйому» є речовини чи комбінації речовин, які вивільняють гази і таким чином збільшують обсяг тіста;

u) «хелатиранти» є речовини, які створюють хімічні комплекси з іонами металів;

v) «стабілізатори» є речовини, які, додані до харчового продукту, дозволяють підтримувати його фізико-хімічний стан. До стабілізаторів входять речовини, які дозволяють підтримувати однорідний розподіл двох чи більше речовин, які не змішуються, а також речовини, які стабілізують, зберігають, або підсилюють колір харчового продукту;

w) «згущувачі» є речовини, які, додані до харчового продукту, збільшують його в’язкість.

4. Речовини для обробки борошна, відмінні від емульгаторів, є речовини, які, додані до борошна чи тіста, поліпшують їх хлібобулочну якість.

5. В рамках цієї Директиви, не вважаються харчовими добавками:

a)   речовини, вживані при обробці питної води, за умов, передбачених Директивою 80/778/ЄЕС(1);

b)   продукти з вмістом пектину і отримані з висушених залишків яблук чи цедри цитрусових, або з суміші обох, впливом розбавленої кислоти, супроводженим частковою нейтралізацією солями соди чи калію («рідкий пектин»);

c)   основи жувальних гумок;

d)   білий чи жовтий декстрин, опалений чи декстринизований крохмаль, крохмаль, змінений обробкою кислотою чи лугом, обілений крохмаль, фізично змінений крохмаль і крохмаль, оброблений амілолітичними ензимами;

e)   нашатир;

f)    плазма крові, харчовий желатин, гідролізати протеїнів і їх солі, альбумін молока і глютен;

________________________

(1) ВО L 229, 30.08.1980, С.11. Директива з поправками, внесеними на останнє Директивою 91/692/ЄЕС (ВО L 377, 31.12.1991, С. 48)g)   аміновані кислоти і їх солі, відмінні від глютамінової кислоти, гліцин, цистеїн, і цистин та їх солі, які не виконують ролі добавок;

h) казеїнати і казеїн;

i) інулін.

Стаття 2


1.          Лише речовини, перелічені в Додатках I, III, IV та V, можуть використовуватись в харчових продуктах для цілей, оговорених в статті 1, розділи 3 та 4.

2.          Використання харчових добавок, перелічених в Додатку I, дозволено в харчових продуктах для цілей, оговорених в статті 1, розділи 3 та 4, за винятком харчових продуктів, згаданих в Додатку II, згідно до принципу quantum satis.

3.      За винятком супротивних специфічних положень, розділ 2 не застосовується:

a) — до необроблених харчових продуктів,

   до меду, в значенні Директиви 74/409/ЄЕС (1),

   до неемульсованих олій і жирів тваринного чи рослинного походження,

  до масла,
  

  до молока (суцільного, знятого і напівзнятого), пастеризованого і стерилізованого (включаючи процесом UHT), і до суцільних пастеризованих вершків,


   до продуктів на основі молока, ферментованого живими бактеріями, і не ароматизованих,

   до природної мінеральної води в значенні Директиви 80/777/ЄЕС (2) і джерельної води,

   до кави (за винятком розчинної ароматизованої кави) та інших екстрактів кави,

   до листового не ароматизованого чаю,

   до цукрів в значенні Директиви 73/437/ЄЕС (3),


— до сухого тіста, за винятком тіста буз глютену і/чи призначеного для гіпопротеїнових дієт, згідно до Директиви 89/398/ЄЕС,


— до природної не ароматизованої сироватки (за винятком стерилізованої сироватки).

В рамках цієї Директиви, необробленими харчовими продуктами вважаються ті, які не пройшли жодної обробки, що спричиняє суттєві зміни їх первинного стану. Однак, вони можуть бути, наприклад, розділені, відокремлені, відрізані, з видаленими кістками, порубані, з видаленою шкірою, очищеною шкіркою, мелені, різані, миті, приготовані, швидко чи просто заморожені, охолоджені, дроблені чи вилущені, в упаковці чи без;

b)   до харчування для малюків і немовлят, згаданого в Директиві 89/398/ЄЕС, включаючи продукти харчування для хворих немовлят і малюків. Ці харчові продукти підпадають під положення Додатку VI;

c)   до харчових продуктів, перелічених в Додатку II, які можуть містити лише добавки, передбачені в цьому Додатку, і добавки, передбачені в Додатках III та IV, за умов, які в них означені.

________________________4.          Добавки, перелічені в Додатках III та IV можуть використовуватись лише в харчових продуктах, наведених в цих Додатках і за умов, зазначених в них.

5.          Лише добавки, перелічені в Додатку V можуть використовуватись як носії чи розчинники-носії добавок, і за умов, зазначених в цьому Додатку.

6.          Положення даної Директиви застосовуються також до відповідних харчових продуктів, призначених для особливого харчування, в рамках Директиви 89/398/ЄЕС.

7.          За винятком супротивних вказівок, максимальні значення, встановлені в додатках, застосовуються до продукту як випущеного на ринок.

8.          В Додатках цієї Директиви, вираз «quantum satis» означає, що жодної максимальної кількості не оговорено. Однак, добавки мають використовуватись згідно до розумного досвіду виробництва, щоб використана доза не перевищувала кількість, необхідну для досягнення бажаного ефекту, і не вводячи споживача в оману.

Стаття 3

1. Наявність добавки в харчовому продукті дозволяється:

— в складному харчовому продукті, наскільки він не фігурує в статті 2 розділ 3, в міру дозволу цієї добавки в одному з інгредієнтів, які входять до складного харчового продукту

чи

— якщо цей харчовий продукт призначений тільки для приготування складного харчового продукту, відповідного до положень даної Директиви.

2. Розділ 1 не застосовується до страв для немовлят, страв швидкого приготування і продуктів для малюків в рамках Директиви 89/398/ЄЕС, за винятком специфічного супротивного положення.

Стаття 4

Ця Директива застосовується без упередження до специфічних Директив, які дозволяють вживання добавок, що фігурують в переліках Додатків, в якості підсолоджувачів чи барвників.

Стаття 5

За необхідністю, може бути вирішено, за процедурою, передбаченою в статті 6 цієї Директиви:

— чи належить даний харчовий продукт, не класифікований до певної категорії на час ухвалення цієї Директиви, до однієї з категорій харчових продуктів, оговорених в статті 2 чи в одному з Додатків

або

— чи використовується певна харчова добавка, що фігурує в Додатках і має дозвіл на основі принципу quantum satis, згідно до критеріїв, наведених в статті 2

або

— чи є певна речовина харчовою добавкою в рамках статті 1.


Стаття 6

1.          Комісії допомагає Постійний комітет харчового ланцюгу і ветеринарного нагляду, заснований статтею 58 Регламенту (ЄС) 178/2002 (1), надалі «комітет».

2.          Якщо робиться посилання на цю статтю, статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС(2) застосовуються з дотриманням положень його статті 8.

___________________________

(1) ВО L 31, 01.02.2002, С. 1.

(2) Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, яке встановлює умови виконання виконавчих повноважень, наданих Комісії (ВО L 184, 17.07.1999, С. 23).Період, передбачений в статті 5, розділ 6, Рішення 1999/468/ЄС становить три місяці.

3.          Комітет ухвалює свій внутрішній регламент.


Стаття 7

Держави-члени мають встановити, в термін трьох років з вступу до сили цієї Директиви, системи регулярного нагляду за споживанням і вживанням харчових добавок, і звітувати про свої констатації до Комісії.

Комісія має звітувати до Європейського Парламенту і Ради, в термін п’яти років з вступу до сили цієї Директиви, про зміни, що відбулися стосовно ринку харчових добавок, а також про їх рівні вживання і споживання.

Згідно до загальних критеріїв Додатку II пункт 4 Директиви 89/107/ЄЕС, Комісія має переглянути, в термін п’яти років з вступу до сили цієї Директиви, умови вживання, які в ній викладені, і запропонувати, на разі необхідності, внесення певних поправок.

Стаття 8

1.          Ця Директива скасовує Директиви 64/54/ЄЕС, 70/357/ЄЕС, 74/329/ЄЕС та 83/463/ЄЕС.

2.          Посилання, зроблені на ці скасовані Директиви і на критерії чистоти певних харчових добавок, оговорені в цих Директивах, вважаються віднині зробленими на цю Директиву.

Стаття 9

Держави-члени мають ввести в силу не пізніше 25 вересня 1996 року законодавчі, нормативні і адміністративні положення, необхідні для відповідності цій Директиві, щоб:

   дозволити, не пізніше 25 вересня 1996, введення до торгівельного обігу і вживання продуктів, що відповідають цій Директиві,

   заборонити, не пізніше 25 березня 1997 року, введення до торгівельного обігу і вживання продуктів, які не відповідають вимогам цієї Директиви; продукти в ринковому продажу чи з етикеткою, прикріпленою до цієї дати, які не задовольняють вимогам цієї Директиви, можуть, однак, вводитись до торгівельного обігу до вичерпання складів.

Держави-члени повинні терміново повідомити про це Комісії.

Коли держави-члени ухвалять ці положення, останні мають містити посилання на цю Директиву, або супроводжуватись таким посиланням підчас їх офіційного оприлюднення. Умови цього посилання ухвалюються державами-членами.

Стаття 10

Ця Директива вступає в силу на сьомий день після дня її публікації в Офіційному Віснику Європейських Співтовариств.

Стаття 11

Ця Директива адресована державам-членам.ДОДАТОК I

ДОБАВКИ, ЗАГАЛЬНО ДОЗВОЛЕНІ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ, ЗА ВИНЯТКОМ ДОБАВОК, ОГОВОРЕНИХ В СТАТТІ 2 РОЗДІЛ 3

Примітки

1.        Речовини, перелічені в наступному переліку, можуть бути додані до усіх харчових продуктів, за винятком оговорених в статті 2 розділ 3, на основі принципу «quantum satis».

2.        Речовини, зазначені під номерами E 407 та E 440, можуть бути стандартизовані цукрами, за умови що це уточнення надаватиметься на додаток до їх номера і означення.

3.        Пояснення вживаних символів:

*             Речовини E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 та M3 E 949можуть також вживатись в харчових продуктах, оговорених в статті 2 розділ 3.

#             Речовини E 410, E 412, E 415 та E 417 не можуть вживатись для виробництва збезводнених харчових продуктів, гідратація яких відбувається підчас введення до шлунку.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.