Рекомендации по разработке инструкций по пожарной безопасности

ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний інспектор України з пожежного нагляду начальник ГУДПО

 МВС України                                               

                              

                                                     2011р.

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 

з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, а також органів управління підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності

 

 

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації з розробки інструкцій про захо­ди пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях та ор­ганів державної влади та місцевого самоврядування, а також органів управління підприємств, установ, ор­ганізацій незалежно від форм власності (далі — Реко­мендації) встановлюють вимоги до побудови, викладу та змісту інструкцій про заходи пожежної безпеки (далі — Інструкції).

1.2. Ці Рекомендації поширюються на будівлі і приміщення органів державної влади (законодавчої, виконавчої, судової, прокуратури), місцевого само­врядування, а також підприємств, установ, органі­зацій незалежно від форм власності, в яких різні категорії спеціалістів займаються управлінською ді­яльністю.

Крім того, ці Рекомендації можуть також викори­стовуватись при розробленні Інструкцій для будівель і приміщень, в яких розміщені установи та організації, пов’язані з кредитуванням, страхуванням, про­ектні та конструкторські організації, науково-дос­лідні інститути, інформаційні центри, громадські ор­ганізації, архіви, офіси тощо (далі — установи або організації).

1.3. Інструкції, що діють у межах конкретних установ або організацій, є нормативними актами під­приємства з питань пожежної безпеки .

1.4. Інструкції установи або організації повинні від­повідати Закону України «Про пожежну безпеку», Пра­вилам пожежної безпеки в Україні та вимогам загаль­нодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки (далі — НАПБ).

1.5. Загальнооб’єктові Інструкції, що діють у ме­жах установи або організації, затверджуються їх ке­рівником (власником), а інструкції про заходи пожеж­ної безпеки для окремих підрозділів (приміщень) мо­жуть затверджуватися посадовими особами, які їх очо­люють, згідно з розділом 5 НАПБ Б.02.013-97 Поло­ження про порядок розроблення, затвердження, пере­гляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки.

1.6. До розроблення проекту Інструкції залучають­ся кваліфіковані спеціалісти установи або організації, представники об’єктової пожежної охорони, члени по­жежно-технічної комісії, начальник добровільної по­жежної дружини (за наявності), інші фахівці підроз­ділів та служб, підприємства, до компетенції яких відноситься цей нормативний акт.

У разі необхідності керівник (власник) може на договірній основі залучати до опрацювання проекту Інструкції фахівців сторонніх організацій.

Керівник (власник), посадова особа того чи іншого підрозділу несе відповідальність за організацію своє­часної розробки та забезпечення всіх працівників не­обхідними Інструкціями.

1.7. Інструкції, що діють у межах установи або ор­ганізації, розробляють на основі діючих в Україні загальнодержавних та державних міжгалузевих і га­лузевих НАПБ, виходячи зі специфіки пожежної не­безпеки будівель, споруд, технологічних процесів, тех­нологічного та промислового обладнання.

1.8. Ці Інструкції повинні встановлювати порядок та способи забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включа­ти порядок оповіщення людей та повідомлення про неї в пожежну охорону, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взає­модії з підрозділами пожежної охорони.

   1.9. Залежно від функціонального призначення ус­танови або організації та проведення окремих видів робіт Інструкції поділяються на такі види:

— загальні Інструкції для установи чи організації (далі — загальнооб’єктові Інструкції);

— Інструкції для окремих виробничих дільниць, лабораторій, складів (у разі їх наявності);

— Інструкції для службових приміщень;

— Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт (за умови їх проведення при експлуатації, реконструкції, технологічного переоснащення і розши­рення установи чи організації);

— інструкції для працівників охорони (вартових, вахтерів, сторожів тощо).

1.10. Проект Інструкції підлягає узгодженню з об’єктовою пожежною охороною чи начальником добровільної пожежної дружини (у разі її наявності), а також з інши­ми зацікавленими службами, підрозділами та посадови­ми особами установи чи організації (розробником може бути визначена необхідність узгодження Інструкції з Державною пожежною охороною України).

1.11. Затвердження нових та скасування Інструкцій, що втратили чинність, здійснюється керівником (влас­ником) установи чи організації або особою, яка очолює той чи інший підрозділ.

 

 1.12. Керівник (власник) забезпечує періодичну перевірку Інструкцій, своєчасне внесення змін або оп­рацювання нової Інструкції у зв’язку зі змінами в організації виробництва, впровадженням нових техно­логічних процесів, введенням у дію нових загальнодер­жавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ.

Періодичність перевірки не може перевищувати тер­мінів перегляду державних НАПБ або інших правових документів, на підставі яких опрацьовувалась Інструк­ція підприємства.

Інструкція підлягає достроковому перегляду або скасуванню, якщо виявлено її невідповідність вимогам законодавчих актів та загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ.

 

2. Вимоги до побудови та змісту Інструкцій

 

2.1. Інструкції повинні складатися з таких розділів:

галузь застосування;

— вимоги пожежної безпеки залежно від виду Ін­струкції;

         обов’язки та дії працівників у разі пожежі.

 

Кількість підрозділів визначається розробником.

 

 

2.2. Галузь застосування

У розділі «Галузь застосування» визначаються га­лузь призначення (поширення) Інструкції, об’єкт роз­робки, сфера дії. Розділ позначають цифрою «І».

Поняття галузь призначення (поширення) Інструк­ції визначається таким формулюванням: «Ця інструк­ція поширюється на…».

Для встановлення (уточнення) об’єкта розробки слід використовувати формулювання: «Інструкція встанов­лює…».

Сферу дії Інструкції слід визначати таким форму­люванням: «Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для …».

 

 

 

2.3. Вимоги пожежної безпеки залежно від виду Інструкції

2.3.1. У загальнооб’ектовій Інструкції необхідно відо­бражати основні вимоги з питань пожежної безпеки, а саме:

2.3.1.1. Основні заходи щодо утримання території:

— протипожежні розриви, під’їзди до будівель, спо­руд та вододжерел;

— стоянки та місця проїзду транспорту;

— порядок збирання, зберігання та видалення горю­чих відходів.

2.3.1.2. Порядок утримання будівель, споруд, при­міщень:

— визначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86, а також класу зони за Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), будівель та приміщень виробничого, складсь­кого призначення і лабораторій;

— визначення необхідності забезпечення території,

будівель, споруд, приміщень відповідними знаками без­пеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76;

— вимоги до утримання евакуаційних шляхів і ви­ходів;

— допустимість встановлення на вікнах глухих (незнімних) гратів;

— вимоги пожежної безпеки під час проведення за­ходів з масовим перебуванням людей;

— зберігання пожежовибухонебезпечних речовин, матеріалів та спецодягу.

2.3.1.3. Заходи пожежної безпеки під час застосу­вання відкритого вогню при:

— проведенні газоелектрозварювальних, паяльних робіт;

— розігріванні бітумів, смол та сургучу;

— роботі з мастиками, клеями та іншими горючи­ми речовинами й матеріалами;

— проведенні фарбувальних робіт;

— визначенні допустимості та місць куріння;

— розведенні багаття, спалюванні відходів.

2.3.1.4. Правила утримання технічних засобів про­типожежного захисту:

— установок автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

— первинних засобів пожежогасіння;

— систем протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією;

— засобів зв’язку;

         зовнішнього і внутрішнього водопостачання.

2.3.1.5. Утримання інженерного обладнання:

— електроустановок;

— опалення;

— вентиляції і кондиціонування;

— каналізації;

— газового обладнання;

— теплових мереж;

— ліфтів та підйомників;

— сміттєвидалення.

2.3.1.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і зачинення приміщень, корпусів, буді­вель тощо після закінчення роботи.

2.3.1.7. Обов’язки працівників охорони:

— вартових;

— вахтерів тощо.

2.3.2. В Інструкціях для окремих виробничих діль­ниць, лабораторій, складів тощо повинні вказуватись такі вимоги пожежної безпеки:

2.3.2.1. Категорія приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням вимог ОНТП 24-86, а також клас зони за ПУЕ.

2.3.2.2. Правила утримання приміщення:

— вимоги до утримання евакуаційних шляхів та

виходів;

— вимоги до інженерного обладнання;

— заходи пожежної безпеки при роботі на техноло­гічних установках та апаратах, які мають підвищену небезпеку;

— граничні показники контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

— утримання робочих місць, зберігання та застосу­вання легкозаймистих, горючих рідин (далі — ЛЗР, ГР), інших пожежовибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

— умови проведення зварювальних та інших вогне­вих робіт;

— умови зберігання спецодягу;

— місця куріння та вимоги до них;

— порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів;

— порядок огляду, вимкнення електроустановок (еле­ктроприладів), приведення в пожежобезпечний стан приміщення та робочих місць, закриття приміщення після закінчення роботи.

2.3.2.3. Визначення і зазначення прізвища та іні­ціалів особи, відповідальної за протипожежний стан.

2.3.3. В інструкціях для службових приміщень по­винні відображатись такі вимоги пожежної безпеки:

2.3.3.1. Правила утримання приміщення:

— вимоги пожежної безпеки до утримання евакуа­ційних шляхів та виходів;

— заходи пожежної безпеки при роботі з персональ­ними комп’ютерами, ін­шою обчислювальною технікою (за  наявності);

— порядок утримання кондиціонерів, побутових еле­ктронагрівальних приладів, іншого електрообладнан­ня, яке експлуатується в приміщенні;

— вимоги щодо місць куріння (заборона куріння в приміщенні та вказівка щодо місця розташування місць куріння в будинку (будівлі, корпусі тощо);

— порядок огляду, вимкнення всіх струмоприйма­чів, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, зачинення приміщень після закінчен­ня робочого часу.

2.3.3.2. Визначення і зазначення прізвища та ініці­алів особи, відповідальної за протипожежний стан при­міщення.

2.3.4. В Інструкціях щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт необхідно відображати специфічні протипожежні заходи для даного виду робіт з ураху­ванням вимог розділів 5-8 Правил пожежної безпеки в Україні.

    2.3.5. В інструкціях для працівників охорони (вар­тових, вахтерів, сторожів тощо) слід відображати:

2.3.5.1. Обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду територій та при­міщень.

2.3.5.2. Порядок дій при спрацюванні засобів по­жежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння (за їх наявності).

2.3.5.3. Порядок застосування та прийоми гасіння первинними засобами пожежогасіння.

2.3.5.4. Порядок повідомлення Державної пожежної охорони та адміністрації підприємства відповідно до списку посадових осіб, які мають викликатися в нічний час у разі пожежі (в списку повинні зазначатися до­машні адреси, службові та домашні телефони).

2.3.5.5. Порядок виклику та взаємодії з аварійними службами міста, району, а саме: електротехнічною, сантехнічною, матеріально-технічною, транспортною службами, комендатурою охорони (за їх наявності).

2.3.5.6. Порядок проведення евакуації людей та матеріальних цінностей (в окремих випадках з ураху­ванням вимог іншої спеціальної інструкції).

2.3.5.7. Порядок зустрічі та надання допомоги під­розділам пожежної охорони (штабу пожежогасіння).

 

2.4. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

В Інструкціях необхідно відображати обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі, а саме:

— порядок і способи оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони;

— порядок аварійного вимкнення електрообладнан­ня, вентиляції, зупинення роботи технологічного об­ладнання тощо;

— порядок евакуації людей та матеріальних цінно­стей з урахуванням дотримання техніки безпеки;

— правила застосування первинних засобів пожежо­гасіння та установок пожежної автоматики;

— порядок взаємодії з підрозділами пожежної охо­рони (за необхідності).

3. Реєстрація та облік інструкцій в установі, організації

3.1. В установі, організації повинна здійснювати­ся реєстрація наявних Інструкцій відповідно до журналу реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.

3.2. Інструкції, що діють у межах установи або організації, можуть оформлятися на односторонніх ар­кушах, які мають вивішуватися на видному місці або тиражуватися у вигляді брошур для видавання праці­вникам на руки.

 

 

 

 

4. Викладення вимог в Інструкціях

 

4.1. При викладенні вимог в Інструкціях необхід­но керуватись НАПБ Б.02.013-97 Положення про по­рядок розроблення, затвердження, перегляду, скасу­вання та реєстрації нормативних актів з питань по­жежної безпеки.

4.2. У тексті Інструкцій повинні бути викладені як обов’язкові, так і рекомендовані вимоги з питань по­жежної безпеки залежно від об’єкта нормування.

При викладенні обов’язкових вимог у тексті Інструк­цій слід вживати слова «мають», «слід», «необхідно», «вимагається», «дозволяється», «не дозволяється», «за­бороняється», «не слід».

При викладенні рекомендованих вимог слід застосо­вувати слова: «можуть бути», «як правило», «за необ­хідності», «можуть мати», «у разі» і т. ін.

У тексті Інструкцій слід уникати викладу вимог у формі заборони, а за необхідності слід давати пояснен­ня, чим викликана заборона; не повинні застосовува­тися слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» і т. ін.

4.3. Текст Інструкцій повинен бути стислим, корот­ким, логічно послідовним, не допускати різних тлума­чень.

4.4. У тексті Інструкцій необхідно вживати ті тер­міни та визначення, які встановлені чинними норма­тивними документами (ДСТУ, ГОСТ, ДБН і т. ін.).

4.5. Інструкції не повинні містити посилання на нормативні документи, вимоги яких враховуються при їх розробці. За необхідності ці вимоги відтворю­ються дослівно.

4.6. У тексті Інструкцій не дозволяється:

— вживати скорочення слів, крім тих, що встановлені чинними нормативними документами, довільні словосполучення, а також вживати звороти розмовної мови;

— використовувати для визначення одного й того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом, а також іншомовні слова та терміни за наяв­ності рівнозначних слів і термінів в українській мові.

4.7. В Інструкціях допускається скорочення слово­сполучень за умови повного відтворення цього словоспо­лучення при першому згадуванні у тексті із зазначен­ням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури.

4.8. Для наочності окремі вимоги Інструкцій можуть бути ілюстровані графічним матеріалом (рисунками, схе­мами тощо).

4.9. Інструкції можуть доповнюватися планами ева­куації.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *