Организация работы пожарно-технических комиссий

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ КОМІСІЙ

 

Пожежно-технічні комісії (ПТК) створюються і організують свою діяльність у відповідності з Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, затвердженого наказом МВС України від 27.09.94 № 521. Цим Положенням визначені основні завдання, напрямки та порядок роботи ПТК.

 

Керівник підприємства своїм наказом встановлює персональний склад ПТК. Керівництво її діяльністю покладається, як правило, на головного інженера. До складу комісії рекомендовано залучати: головного енергетика, головного технолога, головного механіка, інженера з питань охорони праці, керівників служб водопостачання, вентиляції, будівництва, охорони та інших спеціалістів, які за напрямками своєї діяльності мають забезпечувати реалізацію питань протипожежного захисту підприємства, а також керівників штатних або добровільних протипожежних формувань, фахівців служби пожежної безпеки.

 

На великих  підприємствах крім загальнооб’єктової створюються також і цехові ПТК у складі 3–5 осіб.

 

У зв’язку з ускладненням технологічних процесів, не­обхідністю розробки нових пожежно-профілактичних заходів належить залучати для забезпечення ефективного рівня протипожежного захисту інженерно-технічних пра­цівників вузької спеціалізації. Тому можна рекомендувати з досвіду роботи створення спеціалізованих груп для допомоги загальнооб’єктовій ПТК.

 

Розподіл функцій між такими групами здійснюється таким чином.

 

Перша група. Розробляє та здійснює спеціальні захо­ди, спрямовані на зменшення пожежної небезпеки техно­логічних процесів і виробничого устаткування; слідкує за справністю автоматичних контрольно-вимірювальних при­ладів, організовує і проводить раціоналізаторську та ви­нахідницьку роботу з питань пожежної безпеки. До складу групи включаються керівники виробництв, працівники технологічного відділу, начальники центральної заводсь­кої та цехових лабораторій, технологи та начальники цехів. Очолює групу головний тех­нолог підприємства.

 

Друга група. Здійснює розробку та виконання заходів щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки в електроустаткуванні, покращення стану систем зв’язку, водопостачання; запроваджування автоматичних засобів пожежогасіння та пожежної сигналізації, а також контролю за їх технічним станом. До складу групи входять: начальник електроцеху, начальник служби зв’язку підприємства, фахівці з водопостачання та обслуговування пожежної автоматики. Очолює групу головний енергетик.

 

Третя група. Контролює виконання протипожежних вимог чинних будівельних норм і правил під час нового будівництва або реконструкції виробничих та допоміжних споруд чи приміщень. До неї можна включити працівників відділу капітального будівництва, начальника ремонтно-будівельного цеху та ін. Керує роботою групи начальник відділу капітального будівництва.

 

На підприємствах , де є розгалужена мережа ви­тяжної вентиляції, що значною мірою впливає на рівень протипожежного стану об’єкта, може створюватись окрема група для розробки та здійснення протипожежних заходів у ви­робництві з наявністю вентиляційних систем. Очолює таку групу головний механік або заступник головного енергетика.

 

Члени загальнооб’єктової пожежно-технічної комісії за­кріплюються за структурними підрозділами підприємства для забезпечення повсякденного контролю за їх протипо­жежним станом та надання допомоги цеховим комісіям.Такий  розподіл обов’язків та утворення спеціалізованих груп надає можливість охопити практично всі питання з пожежної про­філактики на підприємстві.

 

Необхідними напрямками діяльності ПТК є підтримування зв’язку з пожежною охороною, службою пожежної безпеки та здійснення контролю за виконанням приписів держпожнагляду та СПБ. Однак комісія не має права скасовувати або заміняти іншими заходи та терміни їх виконання, запропоновані приписами органів держпожнагляду або СПБ.

 

ПТК повинна проводити масово-роз’яснювальну роботу та пропагувати заходи серед працівників підприємства щодо необхідності додержання протипожежного режиму та виконання правил і вимог пожежної безпеки. Силами комісії необхідно проводити лекції та бесіди на протипожежні теми, ана­лізувати протипожежний стан підприємства та його окремих дільниць; готувати і подавати на обговорення виробничих нарад і зборів питання про поліпшення протипожежного стану і т. ін.

 

 

Значне місце в діяльності комісії повинні займати винахідницька та раціоналізаторська робота, впроваджен­ня технологічних удосконалень, які підвищують рівень по­жежної безпеки.

 

 Головною та найбільш змістовною формою роботи ПТК є систематичні (один раз на квартал) проведення детального огляду (обстеження) протипожежного стану на підприємстві, які рекомендується здійснювати за нижченаведеною  схемою.

 

 

Основні етапи огляду (обстеження) протипожежного стану підприємства (виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших
приміщень) і зміст діяльності ПТК на кожному
окремому етапі такі:

 

Підготовка до проведення огляду.

 

1.1.                       Вивчення членами пожежно-технічної комісії документів норм і правил пожежної безпеки;

 

відомчих наказів, вказівок, розпоряджень щодо забезпечення пожежної безпеки;

 

приписів держпожнагляду;

 

описів технологічних процесів, технологічних регламентів та ін.;

 

довідників та спеціальної літератури;

 

інформації про пожежі, вибухи, аварії на споріднених підприємствах;

 

журналів «Пожежна безпека», «Охорона праці».

 

1.2. Проведення попереднього засідання комісії, на якому необхідно:

 

розглянути план проведення огляду (обстеження) будівель, споруд, території та приміщень підприємства;

 

поінформувати членів комісії про особливості пожежної небез­пеки підприємства та рівень протипожежного захисту;

 

перевірити ступінь готовності членів ПТК до прове­дення огляду (обстеження), провести з ними відповідний інструктаж.

 

 

1.2.                       Організаційне забезпечення огляду (обстеження):

 

погодження умов проведення огляду (обстеження) з власником (ке­рівником) підприємства;

 

залучення (в разі необхідності) потрібних фахівців з метою розробки заходів до посилення пожежної безпеки за підсумками огляду (обстеження);

 

запит необхідних додаткових відомостей та документів, які характеризують стан пожежної безпеки підприємства;

 

оповіщення персоналу об’єкта про дату і час проведення огляду (обстеження) протипожежного стану.

 

 

2. Перевірка організації роботи щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки зі сторони адміністрації.

 

2.1. Організація контролю за виконанням об’єктових наказів та їх реалізацією:

 

призначення відповідальних за пожежну безпеку;

 

дотримання порядку проведення протипожежних інструктажів та пожежно-технічного мінімуму;

 

робота добровільної пожежної дружини;

 

режим роботи підприємства та організація чергування у вихідні та святкові дні;

 

порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

 

порядок огляду приміщень перед їх закриттям;

 

виконання приписів органів держпожнагляду.

 

2.2. Організація виконання капітальних протипожежних заходів:

 

включення питань про виконання протипожежних за­ходів капітального характеру до планів розвитку підпри­ємства;

 

виділення коштів на здійснення капітальних проти­пожежних заходів;

 

 

здійснення контролю за виконанням капітальних про­типожежних заходів.

 

2.3. Достатність та якість заходів щодо поліпшення протипожежного стану підприємства на підставі аналізу його пожежної небезпеки.

 

2.4. Реагування адміністрації на випадки пожеж і порушень правил пожежної безпеки.

 

2.5. Організація та забезпечення проведення протипожежної пропаганди.

 

3. Перевірка відповідності фактичного рівня протипо­жежного захисту вимогам чинних норм і правил пожеж­ної безпеки.

 

3.1. Утримання території:

 

розташування будівель і споруд підприємства по від­ношенню до розміщених поряд житлових і лісових маси­вів, виробництв, автомобільних та залізничних шляхів, ліній електропередач, до інших об’єктів (від­повідність про­типожежним нормам проїздів, під’їздів, в’їздів на територію, протипожежних відстаней, зважаючи на рельєф місцевості та «розу вітрів» і т.ін.);

 

достатність і стан внутрішніх шляхів, проїздів, від’їз­дів, наявність вільного доступу до джерел водопостачання, будівель і споруд на території об’єкта;

 

наявність і достатність первинних засобів пожежогасіння, відповідних покажчиків, зна­ків безпеки, попереджувальних написів тощо;

 

вчасність очищення території від технологічних від­ходів, сміття та ін.

 

3.2. Експлуатація електроустаткування:

 

організація і проведення технічного обслуговування та планово-профілактичних ремонтів;

 

відповідність і справність апаратів захисту від статич­них розрядів, наявність заземлювальних пристроїв і захисту від блис­кавок;

 

відповідність підбору і монтажу електрообладнання та електропроводки класам зон за вибуховою та пожежною небезпекою згідно з вимогами ПУЕ;

 

наявність інструкцій про правила експлуатації елек­трообладнання, знання та виконання їх вимог;

проведення вимірів опору ізоляції в електропро­водці, наявність відповідних актів;

 

відповідність вимогам ПУЕ аварійного (евакуаційного) освітлення.

 

3.3. Експлуатація технологічного обладнання:

 

наявність інструкцій щодо експлуатації та їх виконання;

 

вибіркова перевірка вчасності та якості проведення технічного обслуговування та планово-профілактичних ремонтів;

 

достатність і справність приладів контролю та регу­лювання технологічних процесів, використання їх для зни­ження пожежної небезпеки;

 

достатність передбачених на підприємстві організацій­них та інженерно-технічних заходів, що спрямовані на за­побігання аварійним і вибухопожежонебезпечним ситуаціям;

 

необхідність, наявність і працездатність систем локаль­ного автоматичного пожежогасіння;

 

наявність безпосередньо на робочих місцях і облад­нанні текстів-пам’яток з попередженнями про аварійні режими.

 

3.4. Системи опалення та теплогенеруючого устаткування:

 

відповідність нормам систем опалення, видів теплоно­сіїв і типів нагрівальних приладів, теплогенеруючого устаткування;

справність приладів автоматики, опалювальних приладів, відповідність розділок, відступок, передтопкових листів, ізоляції від контакту з горючими матеріалами;

відповідність вимогам проведення технічного обслуговування (ТО) та ППР;

наявність інструкцій щодо експлуатації; знання і виконання їх вимог.

3.5. Системи вентиляції та кондиціювання:

відповідність електро- і вентобладнання, місць забору і викиду повітря; вимогам норм і правил пожежної безпеки;

відповідність вогнезатримуючих клапанів (пристроїв), магнітних та інших уловлювачів;

вибіркова перевірка вчасності та якості ТО і ППР;

відповідність вимогам аварійної вентиляції;

наявність інструкцій щодо експлуатації устаткування, їх знання і виконання.

3.6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів:

відповідність кіль­кості евакуаційних виходів, стану шляхів евакуації;

 

наявність покажчиків «Евакуаційний вихід», евакуаційного освітлення ;

 

відповідність планів евакуації та інструкцій.

 

3.7. Порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт:

 

наявність і відповідність до норм спеціальних місць проведен­ня вогневих робіт;

 

наявність і відповідність до норм первинних засобів пожежогасіння;

справність робочого обладнання;

 

відповідність видачі нарядів-допусків на виконання тимчасових вогневих робіт;

 

зберігання карбіду кальцію, балонів з газами.

 

3.8. Складське господарство:

 

врахування пожежонебезпечних і фізико-хімічних вла­стивостей матеріалів та речовин, що зберігаються;

 

відповідність умов зберігання сировини, готової про­дукції, легкозаймистих і горючих рідин тощо.

 

3.9. Експлуатація засобів пожежної автоматики:

 

виконання діючих правил та інструкцій по технічно­му утриманню засобів пожежної автоматики;

 

організація обслуговування і контролю працездатнос­ті устаткування;

 

наявність і оформлення відповідної технічної докумен­тації;

 

облік та аналіз спрацювань, несправностей;

 

розробка заходів, спрямованих на підвищення надійності та якості обслуговування систем пожежної автоматики.

 

3.10. Утримання засобів пожежогасіння:

 

виконання інструкцій по експлуатації;

 

відповідність наявної кількості засобів пожежогасіння розрахунковим вимогам;

 

відповідність і справність систем зовнішнього протипожежного водопостачання, їх обслуговування та утри­мання;

 

відповідність і справність внутрішнього протипожеж­ного водопроводу (пожежних кранів, насосів-підвищува­чів, вводів, електрозасувок), наявність інструкцій, схем водопостачання, їх знання і виконання.

 

3.11. Готовність підприємства на випадок пожежі:

 

відповідність і справність централізованих систем опо­віщення про пожежу, засобів зв’язку;

 

наявність і відповідність табелів обов’язків бойової обслуги добровільних пожежних дружин;

 

рівень знань і підготовки працівників підприємства на випадок пожежі.

 

4. Узагальнення матеріалів огляду (обстеження), підведення підсумків.

 

4.1. Підготовка і складання акта стосовно обстеження протипожежного стану за формою:

 

 

                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                              (керівник підприємства)

                                                    АКТ

 

 

 

 Пожежно-технічна комісія _________________________________________

                                                                          (найменування підприємства)

 

 

 

 

  у складі _________________________________________________________

 


 


                       (посада, прізвище та ініціали)

 у період  з _______ по ______ р.

 

провела протипожежне обстеження  

________________________________________________________________________

(підприємство   або   структурні   підрозділи,   які перевірялися)

 

 

                                        КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:

 

1. Протипожежні   заходи,   що  не  виконані відповідно до акта попереднього обстеження:

 

 

№ п/п

 

Найменування заходів

 

Відповідальний за виконання заходів

 

Новий термін виконання заходів

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:

 

 

Найменування

 

Відповідальний

 

Термін

 

П/П

 

заходів

 

за виконання

 

виконання

 

 

 

 

 

заходів

 

заходів

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні протипожежних вимог___________________________________________________________

 

 4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається на ____________________________________________________________________________

 

    “ _________________ 20     р.

 

Підписи членів пожежно-технічної комісії

 

 

 

 

 

4.2. Розробка наказу керівника (власника) об’єкта за підсумками проведеного огляду.

 

4.3. Підготовка і проведення наради за матеріалами і результатами огляду.

 

4.4. Здійснення контролю за виконанням заходів по­жежної безпеки, які були розроблені пожежно-технічною комісією під час проведення огляду (обстеження) протипожежного стану на підпри­ємстві.

 

В наказі керівника (власника) підприємства, яким за­тверджується акт ПТК, визначають­ся шляхи і способи усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки, звертається увага керівників струк­турних підрозділів і технічних служб на характерні пору­шення протипожежного режиму. Визначається порядок контролю за виконанням протипожежних заходів.

 

Посадові особи, які не виконують або ігнорують вимо­ги членів ПТК, можуть бути притягнуті до відповідальності ке­рівником підприємства.

 

Пожежно-технічним комісіям слід вчасно готувати і проводити заходи, спрямовані на підготовку об’єкта до зимового і літнього сезонів року, а також щодо посилення протипожежного режиму у вихідні та святкові дні.

 

Під пильним контролем ПТК мають бути питання розвитку і реконструкції зовнішнього і внутрішнього про­типожежного водопостачання, систем виробничої вентиля­ції, а також будівництво, реконструкція і ремонт об’єктових шляхів, проїздів, під’їздів до джерел протипожежного водопостачання, створення необхідних протипожежних відстаней.

 

Пожежно-технічні комісії повинні здійснювати  заходи, спрямовані на створення відповідної навчальної бази та удос­коналення методів навчання робітників і службовців правилам пожежної безпеки, проведення навчальних тривог з відпрацьовуванням планів евакуації та ліквідації аварій у цехах і в технологічному устаткуванні.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *