Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.

Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництва.
1. Загальні вимоги

1.1. Виробничі процеси повинні здійснюватись у відповідності з вимогами цих Правил та чинної нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку.

1.2. Оцінка вибухонебезпеки і визначення категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень, будівель, споруд визначається на стадії проектування розробником технологічного процесу у відповідності з вимогами ОНТП 24-86 та галузевими нормами технологічного проектування.
Для діючих підприємств категорії вибухопожежної небезпеки можуть визначатись самим підприємством або організацією, що має відповідних спеціалістів і дозвіл на це місцевого органу Держпожнагляду .

1.3. Режими технологічних процесів повинні забезпечувати:
— узгодженість роботи технологічного устаткування, що виключає виникнення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
— безвідмовну дію технологічного устаткування і засобів захисту працюючих на протязі строків, визначених нормативно-технічною документацією;
— запобігання можливих розливів;
— контроль і попередження підвищення тиску в апаратах понад допустимий;
— попередження займання або пожеж;
— завантаження технологічного устаткування, що забезпечує рівномірний ритм роботи.

1.4. Для кожного виробництва розроблюється і затверджується технологічний регламент, що встановлює основні норми і вимоги щодо проведення технологічного процесу.
Порядок розробки, погодження, затвердження, реєстрації, строк дії, а також зміст регламентів для вибухопожежонебезпечних виробництв визначається галузевим Положенням про розробку технологічних регламентів, затвердженим Держнаглядохоронпраці.
До розробки Положення слід користуватись ОСТ 18-3.402-82.

1.5. Вибухопожежонебезпечне виробництво повинне бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначають вибухонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокування, що перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.

1.6. При відборі проб повинна бути виключена можливість травмування працюючих і виділення вибухопожежо-небезпечних речовин до виробничих приміщень. Місця відбору проб повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

1.7. Система контролю, управління і автоматичного протиаварійного захисту (ПАЗ) виробництв вибухопожежонебез-печних процесів повинна проходити комплексну перевірку на працездатність. Тривалість припрацювання приладів і засобів автоматизації, які використовуються в системах ПАЗ, повинна бути не менше 360 годин безперервної роботи.
Не дозволяється застосовувати у системах ПАЗ багатоточкові прилади контролю параметрів, що визначають вибухо-небезпечність процесу.

1.8. На кожному підприємстві щодо цехів, дільниць і виробництв повинен бути визначений перелік шкідливих речовин, що можуть виділитися у виробничі приміщення при проведенні технологічних процесів і в аварійних випадках, а також обов’язковий перелік приладів і методик аналізів для визначення концентрації цих речовин безпосередньо у виробничих приміщеннях і лабораторіях.

1.9. У приміщеннях з можливим виділенням у робочу зону шкідливих і небезпечних (вибухопожежонебезпечних) парів, газів і пилу повинен бути організований систематичний контроль (за графіком, затвердженим органами санітарного нагляду) за їх вмістом у повітрі робочої зони.

1.10. Після капітального ремонту, підприємства повинні бути перевірені відносно підготовки цехів, дільниць і служб до приймання сировини і безпечного проведення робіт на підприємстві і прийняті спеціальною комісією, призначеною власником підприємства з участю місцевих органів Держнаглядохоронпраці.

1.11. Проведення дослідних робіт, випробування дослідних зразків устаткування, систем автоматизації у вибухопо-жежонебезпечних виробництвах, а також експлуатація всіх діючих на підприємстві виробництв і об’єктів підвищеної небезпеки оформлюється наказом власника підприємства (об’єднання) з погодженням з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.
При цьому повинні бути розроблені дослідно-промисловий регламент, інструкція по безпечному проведенню процесу (експлуатації устаткування), контролю, управлінню і протипожежному захисту, а також план локалізації аварійних ситуацій. Вказану технічну документацію опрацьовує і погоджує з науково-дослідними і проектними інститутами організація, яка пропонує проведення дослідних робіт.

1.12. Об’єднувати у загальний колектор викиди газів, які при змішуванні можуть утворювати вибухонебезпечну суміш, не дозволяється.

1.13. Технологічні процеси, пов’язані з застосуванням токсичних, подразнювальних і легкозаймистих речовин, повинні проводитись в окремих приміщеннях або на спеціальних ізольованих дільницях загальних виробничих приміщень, що обладнані припливно-витяжною вентиляцією і протипожежними засобами.

1.14. Переміщення пилоутворюючих матеріалів здійснюється методом пневмо- і гідротранспортування і інших транспортних пристроїв, що виключають шкідливі виділення у повітря робочої зони.
Наповнення тари пилоутворюючими матеріалами повинно здійснюватись з примусовою механічною подачею (роторними,шнековими і іншими живильниками) з вилученням або максимальним зменшенням висоти вільного падіння матеріалів. Повітря, яке витискується з тари під час її заповнення, повинно відсмоктуватись та очищатись.
Отруйні рідини і суспензії повинні транспортуватись (переміщатись) по трубах, змонтованих з нахилом у бік подачі.

1.15. Тиск (вакуум) в апаратах і трубопроводах, температурний режим і рівень рідин в апаратах (мірниках), швидкість подачі матеріалу необхідно підтримувати у відповідності з вимогами технологічних регламентів.

1.16. В усіх вибухопожежонебезпечних приміщеннях не дозволяється проведення ремонтних робіт при вимкнених припливно-витяжних вентиляційних системах.

1.17. Під час ремонтних робіт не дозволяється проведення операцій, при виконанні яких можливе виділення вибухопожежонебезпечних речовин. До початку ремонтних робіт і в період їх проведення повинен проводитися аналіз повітряного середовища на наявність у приміщенні вибухопожежонебезпечних парів і газів.

7.1.18. У разі виявлення токсичних або вибухопожежонебезпечних газів в кількості вище допустимої ремонтні роботи повинні бути негайно припинені, а працівники виведені з небезпечної зони.

1. Вимоги безпеки до окремих видів робіт

1.1. Загальні вимоги безпеки

1.1.1. Роботи, пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного устаткування, комунікацій, в тому числі усередині ємкостей , при проведенні яких існує або не виключена можливість виділення у робочу зону, визначену відповідно з ГОСТ 12.1.005-88*, вибухопо¬жежонебезпечних або шкідливих парів, газів і інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатнім вмісті у повітрі кисню (нижче 20% об’єму) повинні прово¬дитись за нарядом-допуском відповідно до вимог інструкцій, які розроблені на основі цих Правил з урахуванням місцевих умов.

1.1.2. На підприємстві у кожному цеху (виробництві) повинен бути розроблений перелік робіт з підвищеною небезпекою за формою відповідно до додатка 13.
В переліку повинні бути окремо вказані роботи, які:
— проводяться з оформленням наряду-допуску за формою згідно з додатками 14,15,16;
— проводяться без оформлення наряду-допуску з обов’язковою реєстрацією таких робіт перед їх початком в журналі за формою відповідно до додатка 17.

1.1.3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою розробляється начальниками цехів (відділень, дільниць — при безцеховій структурі), погоджується з виробничим (технічним) відділом, службою охорони праці і затверджується власником підприємства.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою повинен періодично, не менше одного разу на рік, переглядатись і перезатверджуватись.

1.1.4. В переліку повинні бути вказані: цех (установка, відділення — при безцеховій структурі), місце і характер роботи, можливі шкідливі і небезпечні виробничі фактори при її проведенні, виконавці, основні заходи, що забезпечують безпеку робіт, які виконуються.

1.1.5. Наряд-допуск підписується начальником цеху, де проводиться робота, погоджується зі службою охорони праці (з реєстрацією у спеціальному журналі і присвоєнням чергового номера відповідно до додатка 16), а при необхідності
— з суміжними цехами і затверджується власником або його заступником по виробництву.
Наряд-допуск оформлюється у двох примірниках, які після затвердження передаються керівнику зміни.
Керівник зміни передає один примірник відповідальному за підготовчі роботи.
Після виконання робіт по підготовці об’єкту обидва примірники підписуються посадовими особами, відповідальними за підготовку і проведення робіт з підвищеною небезпекою, які підтверджують повноту виконання підготовчих робіт і заходів, що забезпечують безпеку проведення робіт.
Один примірник наряду-допуску після закінчення робіт передається службі охорони праці і зберігається у справах служби не менше трьох місяців.
Другий примірник знаходиться у посадової особи, яка відповідає за проведення цих робіт і після їх закінчення зберігається у справах цеху не менше трьох місяців.
Записи в обох примірниках повинні бути чіткими. Заповнення наряду-допуску олівцем, виправлення у тексті і підписи відповідальних осіб з використанням копіювального паперу не допускаються.

1.1.6. При відсутності на підприємстві технічної можливості кваліфіковано і в повному обсязі виконати ремонт ємкості до роботи можуть залучатись спеціалісти інших організацій, що повинні бути атестовані для проведення відповідних робіт, а також пройти інструктаж з техніки безпеки у відповідності з місцевими умовами виконання робіт на конкретному об’єкті.

1.1.7. Список осіб, які можуть призначатись керівниками робіт за нарядами-допусками, і перелік таких робіт на підприємстві встановлюється власником (адміністрацією).

1.1.8. Наряд-допуск визначає обсяг і зміст підготовчих робіт, послідовність їх виконання, заходи безпеки, періодичність аналізів повітряного середовища і засоби захисту працюючих. Не дозволяється змінювати обсяги робіт, передбачені нарядом-допуском, у бік їх збільшення.

1.1.9. Наряд-допуск видається тільки на одну бригаду, на один вид робіт, на одну зміну. Якщо ці роботи не закінчені у зазначений строк, а умови і склад бригади не змінились, наряд-допуск може бути продовжено начальником цеху на чергову зміну 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.