Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Монтаж та ремонт технологічного устаткування

Монтаж та ремонт технологічного устаткування Монтаж та ремонт технологічного устаткування

1.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устаткування та ремонтні роботи повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84, СНиП III—4—80, стандартам та технічним умовам.

1.2. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись у відповідності з проектом виконання цих робіт (ПВР), затвердженим власником підприємства.

1.3. При необхідності використання вантажопідйомних засобів під час монтажу, транспортування, зберігання та ремонту на виробничому устаткуванні та його окремих частинах повинні бути позначені місця приєднання вантажопідйомних засобів та маса, що підіймається.

1.4. Складові частини устаткування масою понад 16 кг повинні транспортуватись на робочі місця за допомогою ван-тажопідйомних засобів.

1.5. Місця приєднання підйомних засобів повинні бути позначені та вибрані таким чином, щоб виключити можливість пошкодження або перевертання устаткування при підійманні та переміщенні.

1.6. Виробниче устаткування для монтажу, знімання та встановлення окремих деталей та складальних одиниць якого під час періодичного технічного обслуговування та ремонтних робіт неможливе застосування вантажопідйомних засобів, пристроїв та інструменту загального призначення, повинне комплектуватись спеціальними (індивідуальними) пристроями, приладами та інструментом. Експлуатаційна документація повинна містити опис його будови, правила монтажу, експлуатації та налагодження.

1.7. Під час монтажу устаткування повинен здійснюва
тись операційний контроль якості виконуваних робіт. Виявлені дефекти підлягають усуненню до початку подальших операцій.

1.8. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись відповідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76, при переміщенні машини на підприємстві — за ГОСТ 12.3.020-80.

1.9. Конструкція устаткування та його частин (пакувальних місць) повинна забезпечувати можливість надійного їх закріплення в пакувальній тарі та на транспортному засобі.
1.10. Складальні одиниці устаткування, які під час навантаження (розвантаження), транспортування і зберігання, можуть самовільно переміщуватись, створюючи при цьому небезпечні ситуації, повинні мати пристрої для їх фіксування в певному положенні.

1.11. Конструкція та маркірування вузлів, агрегатів, складальних одиниць устаткування повинна виключати помилки під час монтажу устаткування, що приводять до виникнення небезпеки.

1.12. Монтаж, демонтаж та ремонт устаткування у приміщеннях категорій А,Б,В або устаткування, в якому знаходились вибухопожежонебезпечні, легкозаймисті та токсичні речовини, повинні здійснюватись за письмовим нарядом- допуском відповідно до додатка 14.

1.13. Можливість подальшої експлуатації устаткування та трубопроводів вибухопожежонебезпечних виробництв після відпрацювання встановленого заводом-виготовлювачем ресурсу визначається підприємством на основі комплексного обстеження та висновку спеціалізованої організації, що має на це дозвіл Держнаглядохоронпраці.

2. Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки та запобіжні пристрої.

2.1. Вимірювальні прилади повинні відповідати діючій нормативно-технічній документації, мати необхідний клас точності та виконання. Використовувати контрольно-вимірювальні прилади не за призначенням не допускається (застосовувати кисневі манометри замість ацетиленових, вимірювати тиск парів аміаку приладами, які для цього не призначені тощо).

2.2. Стаціонарні контрольно-вимірювальні прилади повинні бути сконцентровані та встановлені на робочих місцях не вище 2 м від рівня підлоги чи робочої площадки.

2.3. Між манометром та посудиною повинен бути встановлений триходовий кран або замінюючий його пристрій, що дозволяє проводити періодичну перевірку манометра за допомогою контрольного.
У необхідних випадках манометр в залежності від умов роботи та властивостей середовища, яке знаходиться у посудині, повинен обладнуватись сильфонною трубкою або іншим пристроєм, який захищає його від безпосередньої дії середовища та температури.

2.4. Перевірку, регулювання всіх контрольно-вимірю-вальних приладів та автоматичних пристроїв необхідно проводити у відповідності з ГОСТ 8.001-80 та ГОСТ 8.002-86.
Точність показання приладів повинна відповідати паспортним даним завода-виготовлювача.

2.5. Перевірка манометрів з їх пломбуванням або клеймуванням повинна здійснюватись не рідше одного разу на 12 місяців. Окрім того, не рідше одного разу на 6 місяців, власником посудини, апарату, устаткування проводиться додаткова перевірка робочих манометрів контрольним манометром з записом результатів у журналі контрольних перевірок. При відсутності контрольного манометра допускається перевірка перевіреним робочим манометром, що має однакову шкалу та клас точності з тим, що перевіряється.

2.6. На всіх манометрах, вакуумметрах, амперметрах, дистанційних термометрах тощо повинно бути клеймо (пломба) з позначенням терміну перевірки. Використовувати прилади, що вчасно не пройшли перевірки, а також прилади без клейма не дозволяється.

2.7. Контрольно-вимірювальні прилади повинні вибиратись з такою шкалою, щоб при робочому тискові стрілка знаходилась у середній третині шкали. На циферблаті цих приладів повинна бути нанесена червона риска, що вказує дозволені робочий тиск або розрідження.
Замість червоної риски на циферблаті дозволяється закріплювати назовні металеву пластинку червоного кольору, яка щільно прилягає до скла над відповідною позначкою шкали. Наносити фарбою риски на скло приладу не дозволяється.

2.8. Устаткування, посудини, які працюють підтиском, повинні бути обладнані запобіжними пристроями від підвищення тиску понад допустимий (пружинні та важільно-тягарцеві запобіжні клапани, імпульсні та мембранні запобіжні пристрої тощо).

2.9. Посудина, що працює під тиском, меншим ніж тиск джерела, яке її живить, повинна мати на живильному трубопроводі автоматичний редукційний пристрій з манометром та запобіжним клапаном, встановленим з боку меншого тиску за редукційним пристроєм.

2.10. Для групи посудин, апаратів, що працюють під однаковим тиском, допускається встановлення одного редукційного пристрою з манометром та запобіжним клапаном на загальному живильному трубопроводі до першого відгалуження до однієї з посудин. У цьому випадку встановлення запобіжних пристроїв безпосередньо на посудинах не обов’язково, якщо в них виключена можливість підвищення тиску.

2.11. Кількість запобіжних клапанів та їх пропускна здатність повинні бути вибрані у відповідності з розрахунком за ГОСТ 12.2.085-82. Між посудиною та запобіжним клапаном не повинно бути запірного органу.

2.12. Настроювання та регулювання запобіжних клапанів повинно виконуватись у відповідності з ГОСТ 12.2.085-82.
Відвідні трубопроводи запобіжних клапанів та імпульсні лінії (ІЗП) в місцях можливого накопичення конденсату повинні бути обладнані дренажними пристроями для видалення конденсату. Встановлення запірних органів або іншої арматури на дренажних трубопроводах не допускається. Середовище, що відходить від запобіжних клапанів та дренажів, повинне відводитись до безпечного місця.

2.13. Запобіжні клапани протягом експлуатації повинні щомісяця перевірятись на справність дії продувкою в робочому стані або перевіркою на стенді. Порядок та термін перевірки справності клапанів в залежності від умов технологічного процесу повинні бути наведені в інструкції з експлуатації запобіжних клапанів, яка опрацьована відповідно до вказівок завода-виготовлювача і затверджена власником підприємства.

2.14. Покажчики рівня повинні встановлюватись вертикально або похило у відповідності з інструкцією заводу-виготовлювача, при цьому повинна бути забезпечена добра видимість рівня рідини.

2.15. На посудинах, що обігріваються полум’ям або горючими газами, в яких можливе зниження рівня рідини нижче допустимого, повинно бути встановлено не менше двох покажчиків рівня прямої дії.

2.16. На кожному покажчику рівня повинні бути вказані допустимі верхній та нижній рівні.
2.17. Покажчики рівня повинні бути оснащені арматурою (кранами та вентилями) для їх відключення від посудини та продування.

2.18. При застосуванні в покажчиках рівня як прозорого елемента скла або слюди для запобігання травмування персоналу у разі їх розриву повинно бути передбачено захисний пристрій.

3. Вимоги безпеки при хімічному очищенні устаткування.

3.1. Роботи з хімічного очищення устаткування (парових котлів, випарних апаратів, теплообмінників тощо ) виконуються у відповідності з інструкцією, затвердженою власником підприємства.

3.2. Відповідальним за підготовку схеми хімічного очищення устаткування, що промивається, є посадова особа, у веденні якої воно знаходиться.

3.3. При виконанні робіт спеціалізованою організацією відповідальним за підготовку та проведення хімічного очищення є керівник роботи цієї організації.

3.4. Внутрішній огляд устаткування після закінчення хімічного очищення повинен проводитись після його вентиляції та наступного виконання аналізу повітря у ньому на відсутність шкідливих речовин.

3.5. Хімічне очищення (виварювання) випарних апаратів для запобігання накопиченню вибухопожежонебезпечних газів повинне проводитись при працюючому повітряному насосі.
3.6. Для приготування та подавання реагентів для виварювання випарних апаратів повинна бути обладнана спеціальна установка, яка повинна розміщуватись на першому поверсі у ізольованому приміщенні, оснащеному витяжною вентиляцією.

3.7. Безсодове очищення поверхонь нагріву випарних апаратів від накипу повинне виконуватись у відповідності з вимогами Інструкції з безсодового способу очищення від накипу поверхонь нагріву випарних апаратів, інгібірованими солянокислими розчинами.

3.8. Під час виварювання випарних апаратів соляною кислотою, а також при огляді корпусів після виварювання для запобігання вибуху не дозволяється користування відкритим вогнем (куріння, запалювання сірників, користування світильниками з відкритим полум’ям тощо), про що повинна бути вивішена табличка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.