Рубрики
Правила безпеки для кондитерських виробів

Вимоги до посудин,які працюють під тиском

ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ НЕ БІЛЬШЕ 0.07 МПА (0.7 КГС/КВ.СМ)
1. Загальні вимоги

1.1. Технічний нагляд та експлуатація посудин, які працюють під тиском не більше 0.7 кгс/кв.см, повинні здійснюватись у відповідності з інструкцією , затвердженою власником.

1.2. Посудини повинні виготовлюватись на підприємствах, що мають технічні засоби, які забезпечують якісне їх виготовлення у відповідності з конструкторською документацією, опрацьованою проектним, науково-дослідним інститутами (спеціалізованим конструкторським бюро) або проект- но-конструкторським відділом підприємства.
Кожна посудина повинна мати паспорт встановленої форми.

1.3. Особою, відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію посудини, є начальник цеху, дільниці, виробництва, а особою, що здійснює нагляд за посудиною на підприємстві — посадова особа служби технічного нагляду. Ці особи призначаються наказом по підприємству.

1.4. По кожному цеху, дільниці, виробництву повинен бути складений перелік посудин з наведенням головних
характеристик (робочий тиск, середовище, температура та місткість).
Перелік затверджується власником та складається в двох примірниках, один з яких зберігається у особи, яка відповідає за безпечну експлуатацію посудини, а другий — передається особі, яка здійснює нагляд за посудинами.

2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлуатацію.

2.1. Всі посудини до пуску в роботу повинні бути зареєстровані у особи, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, у спеціальному журналі реєстрації та огляду посудин, на які не поширюються Правила будови та безпечної експлуатаії посудин, що працюють під тиском. Форма журналу реєстрації наведена у додатку 1

2.2. Для реєстрації посудини особі, яка здійснює нагляд за посудинами, повинні бути подані:
— паспорт посудини (за відсутності паспорта заводу-виготовлювача власником посудини повинно бути складено паспорт встановленої форми);
— акт, який засвідчує, що монтаж (встановлення) виконані у відповідності з проектом і всі елементи посудини знаходяться в справному стані (лише для посудин, встановлених стаціонарно);
— схема включення з наведенням джерела тиску, параметрів робочого середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, запобіжних та блокувальних пристроїв.

2.3. Реєстрація та видача дозволу на пуск посудини в експлуатацію повинні виконуватись особою, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, після подання документації у об’ємі, вказаному в п.2.2. ч.1 цих Правил, та при позитивних результатах технічного огляду.
Про реєстрацію, результати технічного огляду, термін наступного огляду та видачу дозволу на пуск посудини в роботу особа, яка здійснює нагляд за посудинами, виконує запис у паспорті посудини і журналі реєстрації та огляду посудин.

2.4. Після реєстрації паспорт посудини зі всіма вказаними вище документами повертається власнику посудини.

3. Технічний огляд посудин

3.1. Посудини повинні піддаватись технічному оглядові (зовнішньому і внутрішньому оглядові та гідравлічному випробуванню) до пуску в роботу (після монтажу) та періодично під час експлуатації.

3.2. Технічний огляд посудин виконується особою, що здійснює нагляд за посудинами, в присутності особи, яка відповідає за їх справний стан та безпечну експлуатацію.

3.3. Гідравлічне випробування посудин здійснюється з попереднім оглядом для виявлення стану внутрішніх та зовнішніх поверхонь та впливу середовища на стінки посудини.
Необхідність повного чи часткового видалення футеровки, ізоляції та інших захисних покрить посудин при технічному огляді визначається особою, що здійснює нагляд за посудинами, у залежності від їх технічного стану.
Внутрішній огляд посудин повинен виконуватись з додержанням вимог безпеки.

3.4. У разі неможливості (через конструктивні особливості посудини) здійснення внутрішніх оглядів останні замінюються гідравлічним випробуванням пробним тиском з оглядом в доступних місцях та замірюванням товщини стінок.

3.5. Гідравлічне випробування посудин та їх елементів повинно виконуватись пробним тиском, вказаним на кресленні або в паспорті посудини; за відсутності цих даних — відповідно до підрозд. 4.6. Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
Розрахунок посудин на міцність повинен враховувати напругу, яка виникає у металі при проведенні гідравлічних і пневматичних випробувань.

3.6. В обгрунтованих випадках, коли гідравлічне випробування неможливе (складність видалення води, наявність всередині посудини футеровки, яка перешкоджає заповненню посудини водою), дозволяється замінювати його пневматичним випробуванням (повітрям або інертним газом) при такому ж пробному тискові у відповідності з інструкцією, затвердженою власником підприємства.
В інструкції повинні бути передбачені заходи безпеки щодо пневматичного випробування цих посудин.
Пневматичне випробування допускається лише за позитивних результатів огляду, товщинометрії та перевірки міцності посудини розрахунком.
Повітря може бути використане лише для пневмовипробувань посудин, які пройшли ретельне очищення, дегазацію з наступним лабораторним аналізом середовища.

3.7. Пневматичне випробування посудин на міцність не дозволяється у діючих цехах, лабораторіях, дільницях.
На час проведення пневматичного випробування посудин слід встановити охоронну зону та наочно її позначити.
Знаходження будь-кого в цій зоні під час підняття тиску в посудині не дозволяється. Огляд посудини дозволяється виконувати лише після того, як випробний тиск буде знижений до робочого.
Герметичність зварних стиків, фланцевих з’єднань перевіряється галоїдними або галієвими течошукачами або шляхом обмазування їх мильним або іншим розчином.
Не дозволяється обстукування молотком посудин, що пе-ребувають під тиском.

3.8. Посудини, що знаходяться в експлуатації, повинні підлягати технічному огляду з періодичністю, вказаною в інструкції з експлуатації підприємства-виготовлювача, а при відсутності таких вказівок — відповідно з табл. 1.
Таблиця 1 

Найменування

Зовнішній та внутришній огляд

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

Посудини, що працюють із середовищем, що викликає руйнування та фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік

2 роки

8 років

Посудини, що працюють із середовищем, що викликає руйнування та фізикохімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

12 міс

8 років

Цистерни та бочки, в яких тиск понад 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) створюється періодично для їх спорожнювання

2 роки

8 років

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування та фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік

4 роки

4 років

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування та фізико-хімічне пере­творення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

2 роки

2 років

 Балони, що знаходяться в експлуатації, для наповнення газами, що викликають руйнування та фізико-хімічне перетво­рення матеріалу (корозія тощо):

 

 

     зі швидкістю не більше 0.1 мм/рік;

5 роки

5 років

    зі швидкістю понад 0.1 мм/рік

2 роки

2 років

Балони, що призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені:

 

 

а) для стисненого газу:  виготовлені з легованих сталей та металокомпозитних матеріалів;

5 роки

5 років

 виготовлені з вуглецевих сталей та металокомпозитних матеріалів;

3 роки

3 роки

виготовлені з неметалевих матеріалів

2 роки

2 роки

б) для зрідженого газу

2 роки

2 роки

Балони з середовищем, що викликає руйнування та фізико-хімічне перетво­рення матеріалів (корозія тощо) менше 0.1 мм/рік, в яких тиск понад 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) створюється періодично для їх спорожнення

10 років

10 років

Балони, які встановлені стаціонарно, а також постійно на рухомих засобах, в яких зберігаються стиснене повітря, кисень, аргон, азот, гелій з температу­рою точки роси мінус 35 °С і нижче, що вимірювалась під тиском 15 МПа (150 кгс/кв.см) та вище, а також бало­ни із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років

3.9. Посудини повинні підлягати достроковим технічним оглядам:
— після ремонту з застосуванням зварювання або пайки окремих частин посудини, яка працює під тиском;
— якщо посудина перед пуском у роботу знаходиться у бездії понад один рік;
— якщо посудина була демонтована та встановлена на новому місці;
— якщо такий огляд необхідний за розсудом особи, яка здійснює нагляд, або особи, відповідальної за справний стан та безпечну роботу посудини.

3.10. Посудина визнається як така, що витримала випробування, якщо:
— в ній не виявлено ознак розриву;
— під час випробувань не помічається падіння тиску за манометром, течії, крапель, потіння чи пропускання води крізь зварні шви;
— після випробування не помічені видимі залишкові деформації.

3.11. Посудини, що працюють під тиском, з вибухопожежонебезпечними або токсичними газами або рідинами, повинні підлягати товщинометрії та додатковому пневматичному випробуванню на щільність (герметичність) з визначенням падіння тиску за час випробування (за наявності відповідних вказівок у проекті).

3.12. На кожній посудині після її встановлення повинні бути нанесені фарбою на видному місці або на спеціальній табличці:
— реєстраційний номер;
— номер позиції, що відповідає номеру за технологічною схемою;
— дозволений (робочий) тиск (Р ) МПа (кгс/кв.см), дата (місяць, рік) наступного внутрішнього огляду (ВО) та гідравлічного випробування (ГВ).

3.13. Нагляд за технічним станом посудин в період їх експлуатації шляхом зовнішнього огляду та за показанням контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики повинен здійснюватись:
— щозмінно обслуговуючим персоналом з записом у вахтовому журналі;
— щоденно посадовими особами цеху, дільниці з підписом та відображенням відмічених зауважень у вахтовому журналі;
— періодично (не рідше одного разу на рік) особою, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, разом з особою, відповідальною за їх справний стан та безпечну дію.
Ця перевірка поєднується з оглядом посудин інших категорій.

3.14. При періодичному обстеженні перевіряється:
— стан посудини шляхом зовнішнього огляду;
— усунення зауважень попереднього обстеження та виконання заходів щодо безпечної експлуатації, визначених актами розслідування аварій, протоколами технічних нарад та наказами.

3.15. Висновки періодичного зовнішнього огляду повинні бути відображені в акті обстеження цеху, дільниці, виконаному в двох примірниках, з наведенням терміну усунення виявлених несправностей за підписом осіб, що здійснювали огляд, при чому один примірник передається керівнику цеху, дільниці, а другий примірник зберігається у особи, яка здійснює нагляд за посудинами.

3.16. У разі виникнення сумнівів щодо справності посудини підприємство повинне зупинити її роботу, виконати ремонт посудини з наступною дефектоскопією зварних швів та технічним оглядом.

3.17. Експлуатація посудин не допускається:
— після закінчення терміну чергового огляду, якщо немає дозволу на його перенесення;
— при відсутності в паспорті посудини дозволу на експ-луатацію;
— якщо тиск та температура стінки посудини перевищують дозволені, незважаючи на додержання всіх вимог, що вказані в інструкції з обслуговування;
— при виявленні в елементах посудини, що визначають її міцність, тріщин, випинів, пропускань або потіння в зварних швах, протікань у фланцевих, різьбових та інших з’єднаннях, при неповній кількості кріпильних деталей;
— при виникненні пожежі, яка безпосередньо загрожує посудині;
— при несправності КВП та А, запобіжних та блокувальних пристроїв;
— у разі зниження рівня рідини нижче допустимого у посудинах з вогневим обігрівом.
Про заборону експлуатації посудини повинен бути зроблений запис у паспорті посудини з наведенням причини та повідомлено власника підприємства.

3.18. Ревізія, відбраковка та ремонт елементів посудини повинні здійснюватись у відповідності з діючими нормативними актами.

Ці вимоги поширюються на:
— посудини та балони місткістю не більше 0.025 куб. м (25 л), для яких добуток тиска у МПа (кгс/кв. см) на місткість у куб. м (л) не перевищує 0.02 (200);
— повітряні резервуари гальмового устаткування рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;
— прилади парового і водяного опалення;
— трубчасті печі;
— частини машин, що не являють собою самостійних посудин (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравліч-них, повітряних машин та компресорів), що не відключаються та конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники і масловологовідділювачі ком-пресорних установок, повітряні ковпаки насосів;
— посудини, що складаються з труб внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також з колекторами, виготовленими з труб внутрішнім діаметром не більше 150 мм;
— посудини, які працюють під тиском води з температурою не вище 115 °С або іншої рідини з температурою не вище температури кипіння під тиском 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см).
При розробці інструкції повинні бути враховані вимоги цих Правил, вказівки паспорта (інструкції з експлуатації) заводу-виготовлювача, технологічного регламенту, а також діючих галузевих та міжгалузевих нормативно-технічних документів з безпеки праці за урахуванням особливостей та конкретних умов роботи посудин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.